هوایی و دریایی

استفاده از پوشش های پاشش حرارتی با کیفیت بالا منجر به افزایش بازده سوخت، کاهش هزینه های نگهداری و سرعت بالاتر در موتورهای هواپیما و هلیکوپتر و دیگر اجزاء مرتبط می شود. پوشش های پاشش حرارتی اعمال شده توسط شرکت پودرافشان در کاربردهای زیادی جهت دستیابی به سطوح عملکرد بالا و خواص مورد نیاز صنایع هوایی مورد استفاده قرار می گیرد. تبیین دستورالعمل پاشش حرارتی ارابه فرود هواپیما، تدوین دانش فنی پوشش های ضد رادارو تدوین دانش فنی قطعات محرکه سامانه های هلیکوپتر از جمله پروژه های انجام شده در شرکت پودر افشان می­باشد.

 قطعات تجهیزات خاص در صنایع دریایی معمولاً در شرایط محیطی سخت و چالشی کار می کنند. چالش ایجاد شده از خاصیت خوردگی ذاتی آب اعم از آب شور و آب شیرین ناشی می شود که یکی از دلایل اصلی تخریب سریع قطعات در صنایع دریایی است. پوشش های اعمال شده به روش پاشش حرارتی قابلیت کاربرد در شرایط خورنده آب دریا را دارا بوده و در قسمت های مختلف تجهیزات دریایی و فراساحلی قابل استفاده هستند.

 شرکت پودرافشان راه حل های مختلفی برای بازسازی و نگهداری قطعات مورد استفاده در صنایع هوایی و دریایی با کاربردهای مختلف ارائه می دهد. برای پوشش های اعمال شده و مورد استفاده در این صنعت می توان به پوشش های فلزی، سرامیک، سرمت ها و کامپوزیت ها اشاره کرد.

مثال هایی از قطعاتمورد استفاده در صنایع هوایی و دریایی که پوشش های پاشش حرارتی روی آنها اعمال می شوند عبارتند از:

 • Landing-Gear Components
 • Aero-Engines
 • Fan Blade Clappers
 • Stator Blades
 • Flame Tube Locations
 • Combustion Cans
 • Combustion Vanes
 • Turbine Blades
 • Turbine Vanes
 • Turbine Blades
 • Sectors of Turbine Rings
 • Drag Braces
 • Inner Cylinders
 • Struts
 • Non-Skid Helicopter Flight Deck
 • Brake Torque Ttubes
 • Rocket Thrust-Chamber Liners
 • Marine Gas-Turbine Engines
 • Steam Valve Stems
 • Piping
 • Pumps
 • Compressors
 • Winches