پاشش حرارتی شعله ای سیمی (متال اسپری)

در این روش احتراق گاز سوختی بهمراه اکسیژن صورت می گیرد و مواد پوششی به شکل میله، ساتوانه و یا سیم تزریق می گردند. سیستم تغذیه، سیم حاوی ماده پوششی را با سرعت های قابل تنظیم به سمت مرکز شعله احتراقی هدایت می کند و بدین ترتیب، دبی پاشش تنظیم می گردد. سرعت تغذیه سیم از اهمیت بسزایی برخوردار است. سرعت ذوب نوک سیم، توسط شعله، طوری است که ذوب سیم در مرکز شعله احتراق اتفاق می افتد. گرمای سوخت، به همراه فشار گاز ترزیقی، سبب پرتاب ذرات ذوب شده به سطح زیرلایه خواهد شد.

مزایا

  • هزینه نسبتاً پایین فرایند و تجهیزات در روش پاشش شعله ای سیمی
  • سرعت پوشش دهی نسبتاً بالا
  • محدوده وسیعی از انواع مواد پوششی را می توان توسط این فرایند ایجاد نمود.
  • قابلیت تنظیم تفنگ پاشش برای سیم های با قطرهای مختلف در این روش میسر است.

کاربردهای اصلی:

روش پاشش شعله ای سیمی معمولاً برای ایجاد پوشش های فلزی از قبیل روی و آلومینیم بر روی سطح قطعات و خصوصاً در مواردی که مقاومت به خوردگی قطعه در نظر باشد، بکار گرفته می شود. قطعات ابزاری و همچنین قطعاتی را که به این نوع پوشش برای محافظت از خوردگی یا مقاومت به سایش نیاز دارند، می توان با این روش محافظت نمود. به طور کلی روش متال اسپری برای پوشش دهی متریال های گوناگون فلزی استفاده می‌شود که از آن جمله می‌توان به فولاد زنگ نزن، بابیت، مولیبدن، نیکل، نقره، آلومینیوم، قلع، مس، روی، برنز و … اشاره نمود.