افراد

دکتر مهدی صالحی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رزومه

مهندس امیرحسین صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی

مهندس جلیل ادریسی

مدیر بازرگانی

مهندس رسول قلی زاده

مدیر تولید

مهندس علی شریف نبی

مدیر کنترل کیفیت

مهندس عباس طوقیان

مدیر تحقیق و توسعه

آقای محمدرضا آدمی

مدیر مالی

آقای محسن مسکوک زاده

تکنولوژی سنگ زنی

خانم مهندس تابشفر

پژوهشگر ارشد

خانم مهندس گودرزی

واحد بازاریابی و امور مشتریان

خانم فروغی

حسابدار

افراد

دکتر مهدی صالحی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رزومه

مهندس امیرحسین صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی

مهندس جلیل ادریسی

مدیر بازرگانی

مهندس رسول قلی زاده

مدیر تولید

مهندس علی شریف نبی

مدیر کنترل کیفیت

مهندس عباس طوقیان

مدیر تحقیق و توسعه

آقای محمدرضا آدمی

مدیر مالی

آقای محسن مسکوک زاده

تکنولوژی سنگ زنی

خانم مهندس تابشفر

پژوهشگر ارشد

خانم مهندس گودرزی

واحد بازاریابی و امور مشتریان

خانم فروغی

حسابدار