خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی:

  • متالوگرافی پوشش های پاشش حرارتی و تعیین تخلخل بر اساس استاندارد ASTM 1920 و  ASTM 2109
  • تعیین استحکام چسبندگی پوشش بر اساس استاندارد ASTM C633
  • تست خمش روی پوشش بر اساس استاندارد ASTM D522
  • اندازه گیری زبری/صافی سطوح با دستگاه Surtronic 25 بر اساس استاندارد ISO 4287 & ISO 4288
  • اندازه گیری ضخامت پوشش با دستگاه ELCOMETER 456  بر اساس استاندارد ASTM E376
  • آزمون غیر مخرب PT مطابق استاندارد ISO 3452-1  & DIN EN 571