افراد

دکتر مهدی صالحی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رزومه

مهندس امیرحسین صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی

مهندس جلیل ادریسی

مدیر بازرگانی

مهندس علی شریف نبی

مدیر کنترل کیفیت

مهندس رسول قلی زاده

مدیر تولید

مهندس عباس طوقیان

مدیر تحقیق و توسعه

مهندس محمد رضا آدمی

مدیر مالی

خانم فروغی

حسابدار

آقای محسن مسکوک زاده

تکنولوژ سنگ زنی

مهندس سپیده گودرزی

واحد بازاریابی و امور مشتریان

افراد

دکتر مهدی صالحی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رزومه

مهندس امیرحسین صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی

مهندس جلیل ادریسی

مدیر بازرگانی

مهندس علی شریف نبی

مدیر کنترل کیفیت

مهندس رسول قلی زاده

مدیر تولید

مهندس عباس طوقیان

مدیر تحقیق و توسعه

مهندس محمد رضا آدمی

مدیر مالی

خانم فروغی

حسابدار

محسن مسکوک زاده

تکنولوژ سنگ زنی

مهندس سپیده گودرزی

واحد بازاریابی و امور مشتریان